بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی‌های شخصیّتی بیماران وسواسی

صدیقه صالحی؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمدابراهیم ساریچلو؛ سید حسین قافله باشی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 21-30

چکیده
  زمینه و هدف:وسواس بیماری مزمنی است که موجب اختلال در عملکردهای مختلف بیمار شده و درمان آن نیز به دلیل ماهیّت علایم و میل به ازمان آن دشوار و پیچیده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی باورهای فراشناختی و ویژگی­های شخصیّتی افراد وسواسی است. مواد و روش‌ها: در قالب طرح مقطعی یک ساله (از 9/1391 تا 8/1392)، 62 بیمار مبتلا به وسواس از کلینیک روان‌شناسی ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری

سیدحسین قافله باشی؛ محمدابراهیم ساریچلو؛ سیدعلی محمد موسوی؛ صدیقه صالحی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 343-351

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل فرهنگی نقش مهمّی در تأیید علایم وسواس دارند. شناخت و اطلاع از فروانی و تنوّع آن‌ها به تشخیص دقیق‌تر و اهداف درمانی مناسب کمک می‌کند. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین ویژگی‌های جمعیت شناختی و علایم بیماران وسواسی- جبری بود. مواد و روش‌ها: در قالب طرح مقطعی یک ساله (از 10/1391 تا 9/1392)، 62 بیمار مبتلا به وسواس از کلینیک روان‌شناسی ...  بیشتر