بررسی ویژگی‌های جمعیّت‌شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری

سیدحسین قافله باشی؛ محمدابراهیم ساریچلو؛ سیدعلی محمد موسوی؛ صدیقه صالحی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 343-351

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل فرهنگی نقش مهمّی در تأیید علایم وسواس دارند. شناخت و اطلاع از فروانی و تنوّع آن‌ها به تشخیص دقیق‌تر و اهداف درمانی مناسب کمک می‌کند. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین ویژگی‌های جمعیت شناختی و علایم بیماران وسواسی- جبری بود. مواد و روش‌ها: در قالب طرح مقطعی یک ساله (از 10/1391 تا 9/1392)، 62 بیمار مبتلا به وسواس از کلینیک روان‌شناسی ...  بیشتر