بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی-تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو

محسن خسروآبادی؛ مهدی بخش آبادی؛ علیرضا گلشن؛ محمد مهرپویان

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 320-331

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از راه‌های درمان پروستات، استفاده از چشمه‌های براکی‌تراپی کم‌انرژی مانند ید-125 است. هدف ما دراین مطالعه، بررسی فاکتور افزایش دوز تومور با حضور نانو ذرات مختلف در براکی‌تراپی پروستات به‌روش مونت کارلو و بررسی اثر حضور نانو ذرات بر منحنی‌های هم دوز در براکی‌تراپی پروستات می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ...  بیشتر