فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

طیبه امیری پارسا؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ ناهید بیژه؛ محمدرضا حامدی نیا

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 197-206

چکیده
  زمینه و هدف  شایع‌ترین علت بروز پلی‌نوروپاتی، بیماری دیابت می‌باشد. تاکنون مطالعات بسیار کمی در زمینه اثر تمرین ترکیبی بر عوارض بیماری دیابت و نوروپاتی محیطی دیابتی انجام شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چهار ماه تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام، تری‌گلیسرید و مقاومت به انسولین در زنان یائسه ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
تاثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر

محسن دهباشی؛ امیر رشیدلمیر؛ زهرا موسوی؛ سیدرضا عطار زاده حسینی؛ مهدیه زعیمی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 231-239

چکیده
  زمینه و هدف : بهره گیری از مشتقات استروئیدی به یکی از معضلات جامعه ورزش تبدیل شده است ،‌لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تزریق استروئید تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیم رخ آنزیم های کبدی موش های صحرائی نر می باشد.روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع تجربی بوده و در برگیرنده 35 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار (سن ده هفته و وزن ...  بیشتر

تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی

مجتبی میرسعیدی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ احسان میر؛ کیوان حجازی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 283-292

چکیده
  زمینه و هدف: خطر بروز بیماری‌های دیابت و قلبی - عروقی در افراد مسن، چاق و کم‌تحرک زیاداست. تمرین ورزشی، اختلالات متابولیکی مرتبط با این بیماری‌ها را بهبودمی‌بخشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پروتئین واکنش گر C، اینترلوکین-6 و شاخص‌های لیپیدی مردان میان‌سالِ غیرفعال می‌باشد. مواد و روش‌ها: این ...  بیشتر