بررسی تأثیر سطح سرمی بتاـاندورفین بر تعدیل شاخص‌های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی

فهیمه سادات جمالی؛ مهتاب معظمی؛ ناهید بیژه؛ هومن کامرانیان

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 199-205

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین دلایلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، احساس درد است. با توجه به تأثیر بتاـاندورفین در کاهش درد، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطح سرمی بتاـاندورفین بر تعدیل شاخص‌های درد متعاقب هشت هفته تمرین هوازی می-باشد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع کارآزمائی بالینی است. نمونه شامل 22 آزمودنی دختر دارای ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال

فهیمه سادات جمالی؛ مهتاب معظمی؛ ناهید بیژه

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 702-710

چکیده
  زمینه و هدف: قاعدگی، واقعیت اجتناب‌ناپذیر و جزئی از زندگی میلیون‌ها زن جوان در سرتاسر دنیاست. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سطح سرمی بتاـ اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال می‌باشد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. نمونه، شامل 22 آزمودنی دارای دیسمنوره متوسط تا شدید ...  بیشتر

تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

محمود سلطانی؛ مهرداد فتحی؛ مهتاب معظمی؛ نسرین گلردی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 207-216

چکیده
  زمینه و هدف: تعیین تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب، بر سطوح کورتیزول وTGF-β در مردان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس می‌باشد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی و کاربردی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل بیماران مرد مبتلا به MS مراجعه کننده به مطب خصوصی پزشک متخصص مغز و اعصاب در شهر مشهد می‌باشد ...  بیشتر