روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور

ابراهیم نامنی؛ حسن عبداله زاده؛ حمیده پیرانی؛ محمود جاجرمی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 600-607

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور انجام گرفت. روش کار : این پژوهش، به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل همه زنان نابارور مراجعه کننده به متخصصین زنان و زایمان ...  بیشتر

بررسی شیوع ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد

آزاده حداد سبزوار؛ حسن عبداله زاده

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 31-39

چکیده
  زمینه و هدف: استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA) یکیازعواملاصلیعفونت­هایبیمارستانیو اکتسابیازجامعهاست. هدف ازانجام این پژوهش، بررسی شیوع  ژن aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia در میان ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب مشهد می باشد. مواد و روش­ها: روش انجام مطالعه از نوع مقطعی ...  بیشتر

مقایسه روند رشد، قبل و بعد از شروع تغذیه تکمیلی در کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1392

عفت مسکنی؛ حسن عبداله زاده؛ بتول کلاته میمری؛ فرزانه سعادت طلب

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 213-219

چکیده
  هدف: این مطالعه برای ارایه وضعیّت تأثیر شروع تغذیه تکمیلی بر روند رشد در کودکان زیر یک سال سبزوار و به منظور جهت دهی به سیاستگزاری بهداشتی منطقه انجام شد. روش کار: روش بررسی، مقطعی می باشد . 400 نمونه به روش طبقه بندی مبتنی بر حجم نمونه ، از مراکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. معیار ورود به مطالعه، شروع تغذیه تکمیلی کودک در هنگام ارزیابی، ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین سن شروع قاعدگی و نمایه توده بدنی در دختران سن 17-10 سال مدارس شهر سبزوار در سال 1390

زهرا افتخاری یزدی؛ حسن عبداله زاده

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 36-42

چکیده
  هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثیر عواملی مانند وزن قد و نمایه توده بدنی بر سن شروع قاعدگی(منارک)، این مطالعه به منظور تعیین عوامل مؤثّر بر سن منارک در دختران سبزوار، جهت سیاستگزاری های درمانی- بهداشتی انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری از دانش آموزان دختر سه مقطع تحصیلی و به روش نمونه گیری ...  بیشتر

سندرم کریپت افتالموس - سینداکتیلی دوطرفه: گزارش یک مورد جدید

ابراهیم شیرزاده؛ حسن عبداله زاده

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 302-305

چکیده
  یک نوزاد دخترسه روزه که به دنبال یک زایمان بدون عارضه به دنیا آمده بود به دلیل ناهنجاری های شدید در چشم چپ و راست به مطب چشم پزشکی ارجاع داده شد. شرح حال گرفته شده از دوران بارداری در زمینه های مصرف دارو توسط مادر، بیماری های زمینه ای در مادر و فامیل وابسته نکته مثبتی نداشت؛ همچنین ازدواج والدین نیز فامیلی نبود. تغذیه نوزاد توسط شیر مادر ...  بیشتر

مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری

مریم جوانبخت؛ حسن عبداله زاده؛ فریبا عبداله زاده

دوره 18، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390، ، صفحه 110-117

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به مطالعات اندک در زمینه وسواس های فکری و وجود درمان های غیردارویی، می توان درمان فراشناختی را به عنوان گزینه احتمالی مؤثر با اثرات بلندمدت تر معرفی کرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان دارویی بر روی مبتلایان به وسواس های فکری در اختلال وسواسی- اجباری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع ...  بیشتر