بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
تأثیر محیط رویی سلول بنیادی مزانشیمی بر بیان ژنهای تولید کالژن سلول فیبروبالست موش

مجید مومنی مقدم؛ رویا غلامی

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 651-656

چکیده
  چکیده:اهداف: سنتز کلاژن می تواند به ترمیم زخم به خصوص زخمهایی با وسعت زیاد کمک کند. راههای درمانی که بتواند سنتز کلاژن را در فیبروبلاستها تحریک کند می تواند ترمیم را تسریع کند بنابراین می تواند از ارزش کلینیکی برخوردار باشد. سلولهای بنیادی از خودمواد ومولکولهایی ترشح می کنند که می تواند در دیگر سلولها تاثیرات مختلفی را به همراه داشته ...  بیشتر

بررسی ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال 1390

فاطمه ناهیدی؛ رویا غلامی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 479-486

چکیده
  زمینه و هدف: پره اکلامپسی علت عمده مرگ و ناتوانی مادری و جنینی نوزادی در سراسر جهان است. بنابراین تهدید جدّی برای سلامت مادران باردار می‌باشد. شغل همسر یکی از علل ایجادکننده پره اکلامپسی که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران انجام گردید. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر