بررسی مقایسه ای ادراک بینایی در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار

ابراهیم جعفرزاده پور؛ ملاحت اکبر فهیمی؛ زرین بیدی؛ افسون حسنی مهربان

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 416-422

چکیده
  زمینه و هدف: جمعیت سالمندان در جهان روبه افزایش است. خطر افتادن همراه با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. اختلالات بینایی از جمله عوامل خطرساز درونی افتادن است. ادراک بینایی یکی از انواع اختلالات بینایی می‌باشد. در این پژوهش ارتباط آن با خطر افتادن در سالمندان شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: روش مطالعه موردی ...  بیشتر