بررسی مقایسه ای ادراک بینایی در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار

ابراهیم جعفرزاده پور؛ ملاحت اکبر فهیمی؛ زرین بیدی؛ افسون حسنی مهربان

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 416-422

چکیده
  زمینه و هدف: جمعیت سالمندان در جهان روبه افزایش است. خطر افتادن همراه با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد. اختلالات بینایی از جمله عوامل خطرساز درونی افتادن است. ادراک بینایی یکی از انواع اختلالات بینایی می‌باشد. در این پژوهش ارتباط آن با خطر افتادن در سالمندان شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: روش مطالعه موردی ...  بیشتر

پاسخ های روانی به دنبال سرطان پستان: مطالعه کیفی

طیبه معصومی؛ نرگس شفارودی؛ افسون حسنی مهربان؛ محمد کمالی؛ رامش عمرانی پور

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 84-92

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در زنان ایرانی و بقای طولانی مدت تر این بیماران که خود موجب درگیری بیشتر آنان با عوارض و پیامد های سرطان می شود، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناسایی پاسخ های روانی متعاقب ابتلا به سرطان پستان انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه با طراحی کیفی و با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. شرکت ...  بیشتر