مقایسه کارآیی روشهای اُزُنزنی تنها، اُزُنزنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلولهای آبی

مریم غفاری؛ کاظم ندافی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ مصطفی لیلی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 51-61

چکیده
  زمینه و هدف: فورفورال یک ترکیب شیمیایی سمی است. برای جلوگیری از اثرات آن بر انسان و محیط زیست، باید فاضلابهای حاوی فورفورال را پیش از دفع به محیط، به نحو مقتضی تصفیه نمود. در این مطالعه از روشهای اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر ازن برای حذف غلظتهای مختلف فورفورال از فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است. مواد و روش ها: این پژوهش از ...  بیشتر