عملکرد سیستم تصفیه زمینی و گیاه وتی‏ور برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیه‏خانه فاضلاب شهری غرب اهواز

امیر مسعود افشار؛ علیرضا جعفرنژادی؛ افشین تکدستان؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ مریم ترابی فر

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 511-520

چکیده
  زمینه و هدف : در یک دهه گذشته فعالیت های مربوط به جمع آوری و تصفیه فاضلاب، در نقاط مختلف کشور که دارای شرایط اقلیمی متفاوتی هستند توسعه قابل توجهی داشته است . در این راستا، انتخاب راهکاری مناسب از لحاظ فنی و اقتصادی برای تصفیه فاضلاب قابل توجه است . یکی از روش های بومی و ارزان قیمت تصفیه، استفاده از سیستم زمین و گیاه است .هدف از این مطالعه ...  بیشتر