مطالعه آنزیم آلکالین فسفاتاز جدید مول هیداتی فرم انسانی

بیژن فرزامی؛ پروین پاسالار؛ سیداحمد حسینی؛ محمد آبرومند؛ لیلا احمدی؛ علیرضا جعفری

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 159-164

چکیده
  زمینه و هدف: آنزیم آلکلین فسفاتاز (EC: 3.1.3.1) آنزیمی است که در بافت ها و ارگان های موجودات یوکاریوت مثل پستانداران و بعضی از موجودات پروکاریوتیک مثل باکتری ها ساخته می شود. از نظر ساختمانی آنزیم،‌یک گلیکو پروتئین دی مری بوده و شامل 4 یون روی و 2 یون منیزیم در هر دی مر است. عمل این آنزیم هیدرولیز منو استرهای فسفات به یک ترکیب آلی الکلی و یک ...  بیشتر

خالص سازی ایزوآنزیم جدید از آلفا مانوزیداز سرم انسانی

شابها نابیده؛ محمد آبرومند

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 108-115

چکیده
  زمینه و هدف: آنزیم آلفامانوزیداز آنزیمی است که در گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها به علت جدا نمودن اتصال مانوز به پروتئین و لیپید دارای اهمیت فراوان می باشد چرا که گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها جزء ترکیبات به کار رفته در دیواره سلولی (سلول های اعصاب) می باشند. کمبود آنزیم آلفامانوزیداز باعث بیماری عصبی روانی می شود. هدف از خالص سازی ...  بیشتر