شیوع دیس فونیا و عوامل مرتبط با آن در آموزگاران ابتدایی یزد

زهرا لله گانی؛ سیدجواد حسینی؛ علی رامشینی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 93-100

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیت صدا ی معلم نقش مهمی در تفهیم مطالب درسی به دانش‌آموز دارد. خشونت صدا مهم‌ترین نشانه بیماری‌های حنجره است که بسیار شایع می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و عوامل مرتبط با دیس‌فونی و همچنین میزان شیوع آن در معلمین دبستان‌های شهر یزد می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. ...  بیشتر