سنجش کیفیّت زندگی و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1391

سیدجواد حسینی؛ نسرین میرچولی؛ ویدا کلاهدوز

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 864-875

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف سنجش کیفیت زندگی (در دو سطح ذهنی و عینی)، سلامت اجتماعی ورابطه‌ی آنها با یکدیگر در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام‌شده‌‌است. مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری پژوهش، 4704 نفر می باشند که در 15 رشته‌ی تحصیلی در مقاطع کاردانی تا دکترا تحصیل ‌می‌کنند. دراین تحقیق. حجم نمونه با استفاده از جدول ...  بیشتر

شیوع دیس فونیا و عوامل مرتبط با آن در آموزگاران ابتدایی یزد

زهرا لله گانی؛ سیدجواد حسینی؛ علی رامشینی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 93-100

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیت صدا ی معلم نقش مهمی در تفهیم مطالب درسی به دانش‌آموز دارد. خشونت صدا مهم‌ترین نشانه بیماری‌های حنجره است که بسیار شایع می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و عوامل مرتبط با دیس‌فونی و همچنین میزان شیوع آن در معلمین دبستان‌های شهر یزد می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. ...  بیشتر