اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری

محمود رفیعیان؛ محمدرضا حجتی؛ فاطمه تاجی

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 258-266

چکیده
  زمینه و هدف: بنگدانه اثرات گوناگون درمانی از جمله ضدتشنجی، خواب‌آوری و اختلال در ادراک دارد. با توجه به عدم بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی الکلی گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه به روش ماز آبی موریس، این مطالعه روی موش‌های سوری بالغ نژاد Balb/c اجرا شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 23 سر موش در 3 گروه تصادفی قرار گرفتند. گروه ...  بیشتر