زنان و زایمان
بررسی تاثیر کپسول سیاه دانه بر کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

سمانه مسکنی؛ مهین تفضلی؛ حسن رخشنده؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 779-787

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از علائم عاطفی، رفتاری و جسمی است. این سندرم باعث کاهش کیفیت زندگی می شود. کیفیت زندگی یک نتیجه مقیاسی مهم در پزشکی و مراقبت های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول سیاه دانه بر کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.مواد و روش‌ ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

آموزش بهداشت
مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پیامک، تلگرام و آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری

فاطمه مسعودی؛ علی مهری؛ حبیب اله اسماعیلی؛ معصومه هاشمیان

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، ، صفحه 365-372

چکیده
  زمینه و هدف: بارداری با تغییرات فیزیولوژیک و بیومکانیک زیادی همراه است که باعث بروز شکایات شایع می‌شود. آموزش به مادر می‌تواند او را در به حداقل رساندن این شکایات توانمند کند. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش غیرحضوری با آموزش حضوری بر کاهش شکایات شایع دوران بارداری انجام شد.مواد و روش‌ها: این یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد می ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
شناسایی عوامل تعیین کننده ی وقوع پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در مشهد

الهام ناوی پور؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مجید غیور مبرهن

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 619-628

چکیده
  مقدمه: ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺳﺎﯾﺮ اندام ﻫﺎی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ، ﮐﻠﯿﻪ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. هدف از این مطالعه بررسی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ پیش دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از مدل رگرسیون لجستیک می‌باشد.روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بوده و داده ها مربوط به آن از مطالعه ...  بیشتر

بررسی تأثیر نانوذرات نقره در غیرفعالسازی باکتریهای هتروتروف از آب آلوده

حسن علیدادی؛ راضیه نوروزیان استاد؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 40-47

چکیده
  زمینه هدف: روش­های معمول گندزدایی آب استفاده از کلر است که می تواند عوامل میکروبی را بطور موثر کنترل کند. تحقیقات دهه اخیر رابطه بین گندزدایی آب با کلر و محصولات گندزدایی جانبی را نشان داده است. تکنولوژی نانو در دهه های اخیر فرصتی را برای کشف قدرت باکتری کشی نانوذرات فلزی فراهم کرده است. از میان این نانوذرات، نقره بیشتر مورد استفاده ...  بیشتر

تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

سعید فقیه؛ بهزاد فیض زاده؛ حبیب اله اسماعیلی؛ الهه ارمی؛ حسن اژدری زرمهری

دوره 17، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1389، ، صفحه 21-26

چکیده
  زمینه و هدف: سنگ شکنی برون اندامی درمان اولیه انتخابی در اکثر سنگ های کلیه است، که دارای عوارض متعددی می باشد و یکی از این عوارض، آریتمی قلبی است که بیشتر در حالت غیرهماهنگ اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران با سنگ کلیه انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی ...  بیشتر

مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن

عباس علی زراعتی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ عبدالقادر عصاررودی؛ محمد نوروزی حجی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 82-87

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف غذا در طی همودیالیز با توجه به تغییراتی که در سیستم گردش خون ایجاد می کند، احتمال تشدید عوارض زودرس ناشی از همودیالیز را مطرح می سازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت و جامعه ...  بیشتر

تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداری

حسین حسن آبادی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مهین تفضلی؛ علیه عباسی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 104-109

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت روان مادر طی دوران بارداری بر رشد جنین و متعاقب آن بر سلامت کودک تاثیر بسیار مهمی دارد. بنابراین استفاده از روش های مختلف جهت ارتقای سلامت روان نقش موثری در کاهش مشکلات مادر و کودک خواهد داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی مادر- جنین بر سلامت روان مادران نخست باردار انجام شد. مواد ...  بیشتر

بررسی تاثیر ماساژ بر شدت خستگی در زایمان

زهرا عابدیان؛ سیده بتول حسن پورازغدی؛ علیرضا فدایی؛ زهره عباسی؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 172-178

چکیده
  زمینه و هدف: خستگی جنبه ای شایع در زندگی زنان، باردار است و 80 درصد زنان، آن را یکی از 10 مورد نگرانی در ارتباط با سلامتی خود ذکر می کنند. ماساژ با تاثیر بر سیستم عصبی عضلانی باعث‌ آرام سازی عضلانی، افزایش جریان خون و افزایش دفع مواد زاید از جمله اسید لاکتیک می شود که منجر به آزاد سازی انرژی نیز می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ...  بیشتر

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهد با و بدون درد قاعدگی اولیه

زهره خلجی نیا؛ حسین حسن آبادی؛ زهرا عابدیان؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 185-191

چکیده
  زمینه و هدف: قاعدگی دردناک از مشکلات شایع زنان در سنین باردار است که مشکلات اجتماعی، روانی، جسمی و اقتصادی به بار می آورد. از آن جایی که عوامل روحی- روانی بر شرایط جسمی و بر درک درد موثر است، لذا پژوهشی با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهد با و بدون درد قاعدگی اولیه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی ...  بیشتر

بررسی شدت انواع دردهای مرحله اول زایمان: تاثیر قرار گرفتن مادر در وضعیت انتخابی خود

حبیب اله اسماعیلی؛ معصومه کردی؛ عطیه منصوری؛ فتانه نظری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 15-22

چکیده
  زمینه و هدف: توجه به درد زایمان و تسکین آن از اجزا مهم مراقبت از مادر طی زایمان است. به نظر می رسد تغییر وضعیت مادر بر شدت درد زایمان موثر باشد. وضعیت هایی که مادر جهت راحتی بیشتر انتخاب می کند، غالبا سبب بهبود نزول جنین در کانال زایمان می شوند. اغلب هنگامی که جنین به خوبی با لگن مادر تطابق دارد، مادر درد کمتری را ابراز می کند. لذا پژوهش ...  بیشتر

بررسی ارتباط الگوی خواب و کیفیت زندگی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر

شایسته زنوزی؛ صدیقه بهروزی فر؛ حبیب اله اسماعیلی؛ محمدحسن نظافتی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 53-61

چکیده
  زمینه و هدف: خواب و استراحت نقش ترمیمی و حفاظتی داشته و در بازسازی قوای جسمی و عاطفی ما که دو بعد مهم کیفیت زندگی می باشد، سهیم است. در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر، خواب آرام در حفظ عملکرد قلبی آن ها مهم می باشد. این بیماران 8 تا 12 هفته پس از جراحی، ‌فعالیت های معمول زندگی خود را از سر می گیرند، در حالی که اختلالات خواب تا یک ...  بیشتر

تاثیر روش کانگورویی بر شدت درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان

زهرا اثنی عشری؛ محترم امیرنژاد؛ رضا سعیدی؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 172-177

چکیده
  زمینه و هدف: درد پدیده پیچیده ای است که در گذشته به راحتی در نوزادان نادیده گرفته می شد. تحقیقات نشان داده است که نوزادان، درد را کاملا احساس می کنند و مطالعات اخیر نشان داده است که مداخلات غیردارویی مانند مراقبت کانگورویی که با برقراری ارتباط و تعامل مادر و نوزاد همراه می باشد، می تواند در کاهش درد ناشی از انجام رویه های دردناک موثر ...  بیشتر

بررسی اثر قرار گرفتن مادر در وضعیت های انتخابی خود بر طول بخش فعال مرحله اول زایمان

حبیب اله اسماعیلی؛ عطیه منصوری؛ فتانه نظری؛ معصومه کردی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 19-26

چکیده
  Background and Purpose: Left to their own choice, parturients will usually select positions they find most comfortable and will frequently change their positions over the course of labor. Maternal changing the positions will adjust fetus alignment to pass through the birth canal. Therefore, maternal positioning choice will include those positions with maximum comfort and those which improve the descent of the fetus through birth canal and make the labor process progress normally. This study is therefore intended to study the effect of mother's selected positions on the duration of the active phase ...  بیشتر