میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده در المپیاد سال 89 خراسان رضوی

مهدی احمدی؛ سیدعلی اکبر هاشمی جواهری؛ حسن کوشکی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ آرش محمودی

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391، ، صفحه 198-205

چکیده
  زمینه و هدف: آشنایی بیشتر با علل بروز آسیب در ورزشکاران، بخصوص ورزشکاران جوان به دلیل ویژگی های جسمانی، حرکتی و روانی آنان، ضرورتی در محافل پزشکی ورزشی به شمار می آید. هدف تحقیق حاضر بررسی فراوانی آسیب‌های ورزشی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان پسر ورزشکار شرکت کننده در المپیاد ورزشی سال 1389 استان خراسان رضوی در شهرستان سبزوار ...  بیشتر