تأثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر

میرهادی خیاط نوری؛ سیده زهرا موسوی؛ سعید عباسی ملکی؛ فرید عباسی ملکی؛ قادر نجفی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 408-415

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات نشان دادند که برخی از داروهای ضد افسردگی سبب کاهش علایم سندرم محرومیت اوپیوئیدها می‌شوند. از طرفی مطالعات انجام شده حاکی از خواص ضد افسردگی و آرام‌بخشی جو دوسر می‌باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی جو دوسر بر علایم سندرم محرومیت مورفین در موش سوری نر بوده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، ...  بیشتر

تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر

قادر نجفی؛ سعید عباسی ملکی؛ سیدکامل افتخاری

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391، ، صفحه 164-172

چکیده
  زمینه وهدف: سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک نقش مهمی در بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دارند. از طرفی ویتامین C (اسید اسکوربیک) از انتهای نورون‌های گلوتاماترژیک آزاد شده و فعالیت دو سیستم دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک را تنظیم می‌کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر می باشد.مواد و ...  بیشتر