روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسی در کودکان با اختلال بیش فعالی-کمبود توجه

رقیه حاتمی؛ فاطمه بهنیا؛ ابراهیم پیشیاره؛ مهدی رصافیانی؛ مریم محمودی راد؛ مرجان فرضی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1073-1080

چکیده
  زمینه هدف: هدف از این مطالعه تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی جهت ارزیابی کودکان با اختلال بیش فعّالی- کمبود توجه (ADHD) بود. مواد و روش ها: چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی با اقتباس از پروتکل پروژه بین المللی ابزار کیفیّت زندگی (IQOLA)ترجمه شد. روایی ظاهری این چک لیست بر اساس نظر پنج نفر از صاحب نظران و ده نفر از والدین ...  بیشتر