حذف فنل از محلول‌های آبی با استفاده از خاکستر پوسته پسته به‌عنوان یک جاذب ارزان‌قیمت

فردوس کرد مصطفی پور؛ ادریس بذرافشان؛ فرناز حیدری نژاد

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 142-153

چکیده
  زمینه و هدف: فنل از جمله ترکیبات سمی مهم و حائز اهمیت حاضر در فاضلاب‌های صنعتی محسوب می‌شود. به‌طور معمول از روش‌های فیزیکوشیمیایی یا بیولوژیکی متعارف به منظور تصفیه فاضلاب‌های حاوی غلظت‌های بالای فنل استفاده می‌شود. در مطالعه حاضر پتانسیل جذب فنل از محلول های آبی توسط خاکستر پوسته پسته مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر