ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389

سعید ابن سعیدی؛ مهشید فروغان؛ احمدعلی اکبری کامرانی؛ ضیاء قائم مقام فراهانی؛ احمد دلبری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 85-95

چکیده
  زمینه و هدف: بار بیماری‌ها در دوره سالمندی بالا است و سالمندان درگیر بیماری‌های متعددی هستند که بسیاری از آن‌ها را راهی بیمارستان می‌کند. پژوهش حاضر با هدف ترسیم ویژگی‌های بالینی و وضعیت سالمندان نیازمند بستری در سرویس مراقبت‌های حاد در زمان پذیرش انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی از اسفند ماه 1388 تا اردیبهشت ماه ...  بیشتر