بررسی وضعیت خود درمانی اجسام خارجی قرنیه ای در میان تراشکاران فلز شهر مشهد در سال 1383

جواد هرویان؛ عباس عظیمی خراسانی؛ مرضیه صالحی فدردی

دوره 11، شماره 4 ، آذر و دی 1383، ، صفحه 55-64

چکیده
  هدف: هر ساله تعداد زیادی از کارگران تراشکار در اثر عوامل متعددی از جمله اجسام خارجی دچار صدمات چشمی می شوند. این مطالعه به منظور مشخص کردن میزان ورود جسم خارجی در چشم افراد شاغل در تراشکاری و خوددرمانی برای خارج نمودن اجسام خارجی قرنیه ای از چشم انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه روی 351 نفر از تراشکاران فلز در شهر مشهد که به روش نمونه ...  بیشتر