تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت

محمدرضا محمودی؛ علیرضا ابدی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، ، صفحه 20-26

چکیده
  زمینه و هدف: این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مصرف چای در رشد موش های آزمایشگاهی انجام گرفت. روش بررسی: در یک آزمایش کنترل شده تعداد 10 موش انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند و به مدت 38 روز تحت مطالعه قرار گرفتند. ابتدا در طول 30 روز، هر دو گروه تحت رژیم یکسانی بودند. سپس در مدت 8 روز دوره مداخله چای جایگزین آب مصرفی موش های گروه تجربی شد. میزان ...  بیشتر