تشخیص سندرم پندرد: MRI در مقایسه با سایر معیارهای تشخیصی

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ مسعود متصدی؛ همایون هادی زاده خرازی؛ ارمغان فرد اصفهانیان؛ رامین حشمت؛ عذرا طباطبایی؛ ساسان عباس شرقی؛ وحید حق پناه؛ اقبال طاهری؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 33-39

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پندرد به مجموعه گواتر، کاهش شنوایی حسی عصبی و تست پرکلرات مثبت گفته می شود. از آن جایی که روش های تشخیصی جدید مانند MRI، ارزیابی های ژنتیکی و سلولی- مولکولی پرهزینه و پرعارضه تر از روش های قدیمی ترند، این مطالعه به منظور ارزیابی ارزش استفاده از MRI به عنوان یک روش تشخیصی مستقل یا همراه با سایر روش های تشخیصی در سندرم پندرد ...  بیشتر