تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم در بیماران همودیالیزی با نارسایی قلبی

عطیه مخلوق؛ مژگان جمشیدی؛ وحید مخبری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 14-18

چکیده
  زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی محسوب می شود. از آن جا که وجود مقادیر کافی کارنیتین در بدن برای متابولیسم طبیعی اسیدهای چرب و جلوگیری از بروز هیپرلیپیدمی ضروری است، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم بیماران همودیالیزی در بیمارستان امام ...  بیشتر