تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی اثربخش

حیدرعلی عابدی؛ موسی علوی

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 127-133

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه اهمیت آموزش دانشجویان پرستاری در آماده کردن آنان برای انتقال به نقش حرفه ای خود به طور وسیعی شناخته شده و در این راستا بیش از پیش، بر اثربخشی آموزش بالینی با محوریت دانشجویان پرستاری تأکید شده است. برنامه ریزی موفقیت آمیز برای برآوردن ضروریات و اصلاح نواقص مربوط به آموزش بالینی، مستلزم کسب شناخت عمیق نسبت به تجارب ...  بیشتر