افزایش میزان Fas محلول و ارتباط آن با اتوآنتی بادی ها در بیماری گریوز درمان نشده در شهر تهران

ناهید صدیقی؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ ساسان عباس شرقی؛ رامین حشمت؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ بیتا رجبی ‌پور؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 116-121

چکیده
  زمینه و هدف: محلول سرمی (sFas)، در افراد سالم به میزان کم وجود دارد و در بیماری های اتوایمیون، بدخیمی ها و بیماری های التهابی افزایش می یابد. این مولکول با مداخله در واکنش Fas- Fasl در پاتوژنز بیماری گریوز نقش دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین میزان سرمی sFas و اتوآنتی بادی های تیرویید است. مواد و روش ها: در این بررسی برای تعیین ارتباط ...  بیشتر

تشخیص سندرم پندرد: MRI در مقایسه با سایر معیارهای تشخیصی

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ مسعود متصدی؛ همایون هادی زاده خرازی؛ ارمغان فرد اصفهانیان؛ رامین حشمت؛ عذرا طباطبایی؛ ساسان عباس شرقی؛ وحید حق پناه؛ اقبال طاهری؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 33-39

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پندرد به مجموعه گواتر، کاهش شنوایی حسی عصبی و تست پرکلرات مثبت گفته می شود. از آن جایی که روش های تشخیصی جدید مانند MRI، ارزیابی های ژنتیکی و سلولی- مولکولی پرهزینه و پرعارضه تر از روش های قدیمی ترند، این مطالعه به منظور ارزیابی ارزش استفاده از MRI به عنوان یک روش تشخیصی مستقل یا همراه با سایر روش های تشخیصی در سندرم پندرد ...  بیشتر