افزایش میزان Fas محلول و ارتباط آن با اتوآنتی بادی ها در بیماری گریوز درمان نشده در شهر تهران

ناهید صدیقی؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ ساسان عباس شرقی؛ رامین حشمت؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ بیتا رجبی ‌پور؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 116-121

چکیده
  زمینه و هدف: محلول سرمی (sFas)، در افراد سالم به میزان کم وجود دارد و در بیماری های اتوایمیون، بدخیمی ها و بیماری های التهابی افزایش می یابد. این مولکول با مداخله در واکنش Fas- Fasl در پاتوژنز بیماری گریوز نقش دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین میزان سرمی sFas و اتوآنتی بادی های تیرویید است. مواد و روش ها: در این بررسی برای تعیین ارتباط ...  بیشتر