خالص سازی ایزوآنزیم جدید از آلفا مانوزیداز سرم انسانی

شابها نابیده؛ محمد آبرومند

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 108-115

چکیده
  زمینه و هدف: آنزیم آلفامانوزیداز آنزیمی است که در گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها به علت جدا نمودن اتصال مانوز به پروتئین و لیپید دارای اهمیت فراوان می باشد چرا که گلیکوپروتئین ها و گلیکولیپیدها جزء ترکیبات به کار رفته در دیواره سلولی (سلول های اعصاب) می باشند. کمبود آنزیم آلفامانوزیداز باعث بیماری عصبی روانی می شود. هدف از خالص سازی ...  بیشتر