ارزیابی ارتباط بین بیان سوروایوین در آدنوم و کارسینوم فولیکولار تیروئید

محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ حشمت رامین؛ آناهیتا لشکری؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ سیدمحمد توانگر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 32-37

چکیده
  زمینه و هدف: سوروایوین یکی از هشت عضو ممانعت کننده از مرگ سلولی است که در سلول های سرطانی بروز می یابد. در این مطالعه، ‌ارزش بالینی رنگ آمیزی سوروایوین برای تفکیک آدنوم از کارسینوم فولیکولار تیروئید مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شد. جمعیت آماری نمونه بافت های بیماران جراحی ...  بیشتر

افزایش میزان Fas محلول و ارتباط آن با اتوآنتی بادی ها در بیماری گریوز درمان نشده در شهر تهران

ناهید صدیقی؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ ساسان عباس شرقی؛ رامین حشمت؛ پیمان شوشتری زاده؛ وحید حق پناه؛ بیتا رجبی ‌پور؛ آناهیتا لشکری

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 116-121

چکیده
  زمینه و هدف: محلول سرمی (sFas)، در افراد سالم به میزان کم وجود دارد و در بیماری های اتوایمیون، بدخیمی ها و بیماری های التهابی افزایش می یابد. این مولکول با مداخله در واکنش Fas- Fasl در پاتوژنز بیماری گریوز نقش دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارتباط بین میزان سرمی sFas و اتوآنتی بادی های تیرویید است. مواد و روش ها: در این بررسی برای تعیین ارتباط ...  بیشتر

ارزیابی ارتباط بین پلی مورفیسم گیرنده ژن ویتامین Fok I) D) و سرطان تیرویید

هاله پاک؛ فروغ البرزی؛ آناهیتا لشکری؛ شقایق برزگر؛ سیدحمیداله غفاری؛ مرجان سعیدی؛ وحید حق پناه؛ پریسا رحیم پور؛ پیمان شوشتری زاده؛ رامین حشمت

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 40-45

چکیده
  زمینه و هدف: ویتامین D، یک ماده آنتی پرولیفراتیو علیه سلول های سرطانی است و تمایز سلولی را تنظیم می کند. این ماده از طریق گیرنده ویتامین VDR (D) عمل می کند. ژن VDR دارای پلی مورفیسم کدون آغازین (SCP) است که توسط آنزیم محدود کننده FokI شناسایی می شود. بعضی از مطالعات به ارتباط بین SCP و بیضی از بیماری ها اشاره کرده اند و نشان داده اند که این پلی مورفیسم ...  بیشتر