بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو

علیرضا ابدی؛ فریده طاهباز؛ محمدحسن انتظاری؛ حمیدرضا شمس

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 98-103

چکیده
  زمینه و هدف: اخیرا پژوهشگران مصرف غذاهای پرفیبر و دارای نمایه گلیسمی پایین را جهت کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی و کاهش فراسنج های لیپیدی پیشنهاد کرده اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف عدس پخته به عنوان یکی از پرمصرف ترین غذاهای دارای نمایه گلیسمی پایین بر سطح گلوکز ناشتا و فراسنج های لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 2 بوده ...  بیشتر

تاثیر مصرف پلی فنل های موجود در چای بر رشد موش های آزمایشگاهی در یک دوره کوتاه مدت

محمدرضا محمودی؛ علیرضا ابدی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، ، صفحه 20-26

چکیده
  زمینه و هدف: این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مصرف چای در رشد موش های آزمایشگاهی انجام گرفت. روش بررسی: در یک آزمایش کنترل شده تعداد 10 موش انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند و به مدت 38 روز تحت مطالعه قرار گرفتند. ابتدا در طول 30 روز، هر دو گروه تحت رژیم یکسانی بودند. سپس در مدت 8 روز دوره مداخله چای جایگزین آب مصرفی موش های گروه تجربی شد. میزان ...  بیشتر