تأثیر بیان احساسات گروهی بر اضطراب بیمارانِ در شُرف آنژیوگرافی عروق کرونر

مهدی جمالی نیک؛ کاظم مسکنی؛ محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 708-715

چکیده
  زمینه و هدف:یکی از شایع­ترین روش­های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش­های آموزشی مثل آموزش گروهی سبب ایجاد احساس راحتی و آرامش بیشتر و نیز تغییر در پاسخ­های روانی و فیزیولوژیکی بیماران می­شود. مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین تأثیر بیان احساسات گروهی بر میزان اضطراب بیمارانِ در شرف آنژیوگرافی قلبی انجام­گرفته ...  بیشتر

میزان پذیرش ها و روزهای اقامت غیر مقتضی بیماران در بیمارستان های شهر سبزوار

کاظم مسکنی؛ آرش اکابری؛ فاطمه شهابی پور؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، ، صفحه 224-232

چکیده
  زمینه و هدف: پذیرش و اقامت غیرمقتضی به عنوان یکی از ضعف های نظام بهداشت و درمان و از معیارهای ارزشیابی عملکرد بیمارستانی، تعیین کارآیی و اثربخشی تخت های بیمارستانی حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. اقامت غیرمقتضی بیمار علاوه بر افزایش هزینه، وی را در معرض عفونت بیمارستانی نیز قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی پذیرش و اقامت غیرمقتضی ...  بیشتر

بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف

مهدی جعفرزاده فخاری؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 176-181

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف مواد روانگردان و پدیده ناخوشایند اعتیاد تحت تاثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی در افراد بروز می نماید و بر زندگی فردی و اجتماعی فرد معتاد اثر می گذارد. لزوم توجه به این پدیده ناخوشایند باعث شد تا در این پژوهش به تعیین عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خودمعرف پرداخته شود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- ...  بیشتر

بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

عباس حیدری؛ طاهره توفیقیان؛ علی ربانی زاده؛ محمدرضا شگرف نخعی؛ محسن کوشان؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: تحقیقات حاکی از شیوع روز افزون خودکشی به خصوص در بین جوانان است. شناسایی عوامل خطر خودکشی و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش این عوامل ضروری می باشد و این مطالعه به همین منظور در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در شهر سبزوار انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه افراد اقدام کننده به خودکشی بستری ...  بیشتر

مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری و بیمارستان

کاظم مسکنی؛ مهدی جعفرزاده فخار

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 122-126

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده است که عوامل استرس زا در بیماران قلبی می تواند مربوط به بیماری یا محیط بیمارستان باشد که به وسیله پرستاران، قابل درک است. از طرفی به نظر می رسد که پرستاران در مواجهه با عوامل استرس زا با توجه به درک خود اقدام می نمایند. این مطالعه به منظور مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری ...  بیشتر