بررسی مقایسه‌ای سه روش مختلف پردازش خون بند ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس

محمد محمدزاده وردین؛ مهین نیکوگفتار ظریف؛ احمد قره باغیان؛ ناصر امیری زاده؛ مهریار حبیبی رودکنار؛ محسن سقاء؛ شهرام وائلی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 876-884

چکیده
  زمینه و هدف: به منظور ارتقای کیفیّت پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز، روش‌های پردازش متعدّدی به کار می‌روند. هدف این مطالعه مقایسه سه روش پردازش متداول هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و نیز سامانه خودکار سپکس بود. مواد و روش‌ها: تعداد 90 نمونه خون بند ناف توسّط روش‌های هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و نیز سامانه خودکار ...  بیشتر

جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس

مهشید محمدی پور؛ کاظم پریور؛ محمدعلی شکرگزار؛ ناصر مسروری؛ احمد رضا کامیاب؛ راحله حلبیان؛ مهریار حبیبی رودکنار

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 152-157

چکیده
  زمینه و هدف: فاکتور VII یکی از عوامل انعقادی مهم در مسیر خارجی انعقاد خون است که می تواند با فعال کردن FX نیاز بیماران هموفیل را به فاکتورهای VIII و IX رفع نماید. بیان نو ترکیب این فاکتور مشکلات موجود در تهیه فاکتور های مذکور از پلاسما (با توجه به میزان اندک آن ها) و همچنین خطر انتقال بیماری های خونی را برطرف می سازد. لذا هدف از این پژوهش بیان ...  بیشتر