ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E

فاطمه رحیمی عنبرکه؛ محمدرضا نیکروش؛ مهدی جلالی؛ حمیدرضا صادق نیا؛ زینت سرگزی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 550-558

چکیده
  زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره‌کش‌های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان‌های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت‌های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینE بود مواد و روش‌ها: در این ...  بیشتر

بررسی اثر کافور بر توبول های اسپرم ساز موش نژاد Balb/c

مهدی جلالی؛ محمدرضا نیک روش

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 144-151

چکیده
  زمینه و هدف: در طب سنتی ایرانیان، این باور همواره وجود داشته است که کافور کاهش دهنده میل جنسی محسوب می شود. بر اساس این تفکر و به استناد مطالعات اندکی که در این زمینه وجود دارد، محققین بر آن شدند تا اثر این ماده را بر تغییرات هیستولوژیکی دستگاه تولید مثلی و روند اسپرماتوژنز موش مورد بررسی قرار دهند. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ...  بیشتر

مطالعه تغییرات هیستولوژیک تکامل دیسک بین مهره ای موش

مهدی جلالی؛ محمدرضا نیک روش

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 44-52

چکیده
  زمینه و هدف: در ساختار دیسک های بین مهره ای بالغ، حداقل دو جزء ساختمانی متفاوت قابل شناسایی است. بخش مرکزی آن نوکلئوس پولپوزوس نامیده می شود که سلول های اندک آن در ماده ای ژلاتینی شکل قرار دارند،‌ در حالی که به بخش محیطی آن آنولوس فیبروزوس گفته می شود که از الیاف لیفی متراکمی ساخته شده است و حالتی حلقوی و در هم تنیده را از خود نشان می ...  بیشتر