تاثیر ایبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکان

فرهاد حیدریان؛ فاطمه بهمنش؛ مهشید گودرزی؛ فرح اشرف زاده؛ حسن رخشنده

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، ، صفحه 121-126

چکیده
  زمینه و هدف: به نظر می رسد در جریان تشنج، مسیرهای التهابی برانگیخته شده، در بافت تشنجی مزمن باقی می ماند و می تواند حتی به حمله ای دیگر منجر شود. بر پایه همین فرضیه، مطالعات متعددی انجام شده و تاثیر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی را در کنترل حملات تشنج بررسی نموده اند ولی نتایج متفاوتی گزارش شده است. لذا در این مطالعه، تاثیر ایبوپروفن ...  بیشتر