بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386

حسن روان سالار؛ محمدجواد نمازی؛ حسین معلایی؛ آرش اکابری

دوره 17، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1389، ، صفحه 54-62

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عفونت های قارچی شایع در خانم ها ولوواژینیت کاندیدیایی است که توسط گونه های مختلف کاندیدا ایجاد شده و الگوی مقاومت متفاوتی نسبت به داروهای معمول دارند. تحقیق حاضر به منظور تعیین گونه های مختلف کاندیدیا در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار به منظور پیشنهاد درمانی مناسب توسط پزشکان انجام گردید. مواد ...  بیشتر

حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی به داروهای ضدقارچی به روش انتشار دیسک

کریستینا وریسیمو؛ ژوآ براندو؛ حسین معلایی؛ لورا روزادو

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 213-219

چکیده
  زمینه و هدف: علت استفاده روزافزون از داروهای ضدقارچی گروه آزول، تعداد مخمرهای مقاوم به دارو و نیز میزان شیوع عفونت های شایع واژن به ویژه شکل عود کننده آن، امروزه رو به افزایش است. از این رو این مطالعه به منظور بررسی حساسیت و مقاومت مخمرهای جدا شده از عفونت های واژن انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر روی ...  بیشتر

مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف

ژرالد لارچر؛ محمود محمودی؛ فریده زینی؛ حسین معلایی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 169-175

چکیده
  زمینه و هدف: قارچ های کراتینولیتیک از جمله قارچ های موجود در خاک هستند که فعالیت آنزیمی آن ها باعث تجزیه مواد کراتینیزه در خاک شده و یکی از عوامل مهم بیماری زا محسوب می گردد و به منظور تعیین فعالیت آنزیمی در قارچ های کراتینولیتیک و بررسی اثرات شرایط اقلیمی در فعالیت آنزیمی این مطالعه صورت گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی و شناسایی قارچ های کراتینوفیلیک در خاک زراعی- دیمی استان های خراسان رضوی و جنوبی

محمود محمودی؛ فریده زینی؛ حسین معلایی؛ جمال هاشمی؛ مارک پیت

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 64-73

چکیده
  زمینه و هدف: قارچ های کراتینوفیلیک از نظر اکولوژیکی، پزشکی و صنعتی دارای اهمیت می باشند و خاک های زراعی به دلیل وجود کراتین و کودهای حیوانی محل مناسبی برای رشد قارچ های کراتینوفیلیک هستند لذا تعیین قارچ های کراتینوفیلیک خاک در مناطق زراعی - دیمی هدف این مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقایسه ای با استفاده ...  بیشتر