تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران مبتلا به سنگ کلیه

سعید فقیه؛ بهزاد فیض زاده؛ حبیب اله اسماعیلی؛ الهه ارمی؛ حسن اژدری زرمهری

دوره 17، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1389، ، صفحه 21-26

چکیده
  زمینه و هدف: سنگ شکنی برون اندامی درمان اولیه انتخابی در اکثر سنگ های کلیه است، که دارای عوارض متعددی می باشد و یکی از این عوارض، آریتمی قلبی است که بیشتر در حالت غیرهماهنگ اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر تغییرات نوار قلبی در بیماران با سنگ کلیه انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی ...  بیشتر

بررسی تاثیر روی هم قرار دادن پاها در وضعیت نشسته بر میزان فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون

سعید فقیه؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ حسن خلیلی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 158-163

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوامل احتمالی خطا در اندازه گیری فشارخون روی هم قراردادن پاها از ناحیه زانو در حالت نشسته هنگام اندازه گیری فشار خون می باشد و مطالعات انجام شده در این مورد نتایج متناقص ارایه داده اند. لذا، پژوهش حاضر جهت بررسی اثر روی هم قرار دادن پا ها در وضعیت نشسته بر روی فشار خون در بیماران دارای پر فشاری خون انجام گردید. مواد ...  بیشتر