بهداشت محیط و محیط زیست
وضعیت کنترل کیفی واحدهای استریل‌سازی در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1393

رمضانعلی خمیرچی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ محمد علی یعقوبی فر؛ محد حسن رخشانی

دوره 24، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، ، صفحه 233-237

چکیده
  اهداف: نقش مهم استریل‌سازی صحیح ابزار و لوازم جراحی در سلامت بیماران و کنترل عفونت‌های بیمارستانی و رعایت موازین بهداشتی امری تأییدشده است. لذا بررسی کنترل کیفی واحدهای استریل‌سازی در بیمارستان‌های شهر سبزوار هدف این مطالعه است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی استکه در سال 1393-1394 در سه بیمارستان واسعی، امداد و شهیدان ...  بیشتر

میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی های سبزوار در سال 86-85

اسماعیل توانا؛ رمضان علی خمیرچی؛ آرش اکابری

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 135-142

چکیده
  زمینه و هدف: اکثر نانوایی ها، برای عمل آوری نان به صورت مصنوعی و به منظور تسریع در کوتاه کردن فرآیند تولید و جبران نقایص ناشی از عدم تخمیر طبیعی، ناگزیر به مصرف مواد شیمیایی چون جوش شیرین، بلانکیت (هیدروسولفیت سدیم)، نمک طعام اضافی برای کاهش سیالیت گلوتن و افزایش مقاومت خمیر حاصل از گندم آلوده به آفت سن بیش از یک درصد روی می ‏آورند. ...  بیشتر

بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر سبزوار

رمضان علی خمیرچی؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 128-134

چکیده
  زمینه و هدف: زباله های بیمارستانی حاوی بسیاری از عوامل بیماری زا بوده و محیط مناسبی جهت رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها می باشند. فقدان مدیریت صحیح در جمع آوری و دفع بهداشتی آن ها می تواند در بروز بحران های محیط زیست نقش بسزایی داشته باشد. هدف از این پژوهش، تعیین میزان سرانه، نحوه جمع آوری، حمل و انتقال زباله ها در این مراکز می باشد. مواد ...  بیشتر

بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط با آن در روستاییان شهرستان سبزوار در سال 1382

رمضان علی خمیرچی؛ معصومه هاشمیان

دوره 11، شماره 4 ، آذر و دی 1383، ، صفحه 51-55

چکیده
  هدف: بروسلوزیس بیماری نسبتا شایع و مشترک بین انسان و حیوان می باشد و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک معضل بهداشتی محسوس کنترل نشده می باشد و در کشور ما نیز از جمله در استان خراسان و در شهرستان سبزوار شیوع چشمگیری دارد. این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط به آن در روستاییان انجام گرفت. مواد و روش ها: ابتدا ...  بیشتر