فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین هوازی بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی در موش‌های صحرایی صرعی شده با پنتلین تترازول

مهدی زارعی؛ رحیم گل محمدی؛ الهام ایزی؛ سیدمهدی بهشتی نصر

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 165-172

چکیده
  زمینه و هدف: در مورد ارزیابی تأثیر صرع بر لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی و تغییرات آن به دنبال تمرینات ورزشی در موش‌های صرعی شده گزارشی مشاهده نشده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 70 سر موش صحرایی نر، به‌صورت تصادفی در 7 گروه قرار گرفتند. یک گروه سالم، سه گروه کیندل و سه گروه غیرکیندل که تزریقات پنتلین‌‌تترازول یا نرمال‌سالین ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
ارزیابی‌ تاثیر آموزش مهارتهای‌تفکرانتقادی‌‌بر‌ آناتومی بالینی مقدماتی برای مواجهه با بیمار در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌ علوم پزشکی سبزوار

رحیم گل محمدی؛ مطهره گل محمدی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 380-383

چکیده
  چکیدهمقدمه وهدف: در روش های جدید آموزش ‌مهارتهای‌تفکرانتقادی‌‌درحوضه‌ی‌آناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار ضروری به نظر می رسد هدف از این مطالعه تاثیر آموزش مهارت های تفکر انتقادی برآناتومی بالینی مقدماتی مواجهه با بیمار دردانشجویان پزشکی می باشد.مواد وروش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال -1397-1395در دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
ارزیابی‌آموزش‌ مهارت های نوین‌آناتومی‌سطحی‌دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی‌کانون های سمع صدای قلبی‌‌

رحیم گل محمدی؛ ابراهیم شیرزاد

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 119-125

چکیده
  مقدمه وهدف: در روش های جدید آموزش مکا ن یابی کانون های سمع قلب مهم وضروری است. هدف از این مطالعه تاثیر آموزش آناتومی سطحی درمکان یابی کانون های سمع صدای قلب مبتی بر شواهد می باشدمواد وروش‌ها: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی دانشجویان پزشکی برای مکان یابی دقیق کانون های سمع صدای های قلب، بر اساس جنسیت به دوگروه (مذکر ومونث)و 17 گرو ه کوچک دونفری ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی

رحیم گل محمدی؛ محمدرضا مهاجری؛ مطهره گل محمدی

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 271-278

چکیده
  سا بقه وهدف: در مورد میزان بیا ن نشانگر High molecular weight cytokeratin (HMWCK)در هیپرپلازی خوش خیم پروستات) Benign prostatic hyperplasia(BPH و آدنو کا سینومای پروستات اطلا عات ضد ونقیضی گزارش شده است هدف از این مطالعه تعیین میزان بیان نشانگرHMWCK در BPHوآدنوکارسینومای پروستات باشاخص های آسیب شناسی و بافتی درغدد پروستات باروش ایمو نوهیستوشیمی می‌باشد.مواد وروش ها:این ...  بیشتر

بررسی سن شروع بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی در پسران شهر سبزوار

رحیم گل محمدی؛ اکبر پژهان؛ آرش اکابری؛ لادن نجار؛ حمیده یزدی مقدم

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 903-912

چکیده
  زمینه و هدف: ارزیابی مراحل پیشرفت بلوغ جنسی برای ارزیابی سلامت نوجوانان از اهمّیّت زیادی برخورداراست. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میانگین سنّ شروعِ بلوغ و ارتباط آن با شاخص توده‌ی بدنی (BMI ) در دانش‌آموزان پسر شهر سبزوار در شمال شرق ایران در سال 1390 انجام ‌شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی بر روی 252دانش‌آموز پسر مدارس راهنمایی ...  بیشتر

اثر سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه ریوی در افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی

غلامرضا نوری؛ رحیم گل محمدی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 302-309

چکیده
  زمینه‌وهدف: فاکتورهای مختلفی وجوددارند که برحجم‌های ریوی وفرآیند درمان بیماران مزمن تنفسی(COPD) اثر می‌گذارند. سیگار، به‌عنوان یک فاکتور خطر در این فرآیند مهم‌است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بخشی سالمترول بر برخی از پارامترهای تهویه‌ی ریوی در افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی می‌باشد. مواد و روش‌ها: این ...  بیشتر

تأثیر شنیدن آوای قرآن کریم بر میزان فاکتورهای سیستم ایمنی در انسان

محمدحسن رخشانی؛ جواد مهدوی نسب؛ خدیجه محمدی؛ مصطفی عباسی؛ حسن روانسالار؛ اکبر پژهان؛ جواد حدادنیا؛ رحیم گل محمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 53-60

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر شنیدن دو نوع تلاوت قرآن به روش ترتیل یا مجلسی بر مقدارفاکتور های سیستم ایمنی مثلIgA, IgM, IgG, C3, C4 ,WBC در انسان بود. مواد و روش ها : این مطالعه نیمه تجربی روی 60 نفر دانشجوی داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اوّل به تلاوت نوع ترتیل و گروه دوم ...  بیشتر

بررسی ‌دیدگاه ‌دانشجویان‌ علوم پزشکی سبزوار در مورد دو روش‌آموزش (‌سنتی ‌و مبتنی بر حل ‌مسأله) به‌صورت ‌تلفیقی در فراگیری آناتومی‌

رحیم گل محمدی؛ غلامرضا دشتی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 382-389

چکیده
  مقدمه وهدف: در دهه اخیر ادغام دروس علوم تشریحی (Integration) و تغییر برنامه های آموزشی آناتومی از رویکرد ناحیه ای به سیستمیک در آموزش مورد توجه جدی قرار گرفته است و شناخت سبک‌های یادگیری دانشجویان که محور اصلی تعلیم وتربیت هستند دراستراتژی‌آموزشی‌مهم ‌می‌باشد. لذا این ‌مطالعه ‌به ‌منظور بررسی‌سبک‌های ‌یادگیری ‌دانشجویان‌ در آموزش‌‌ ...  بیشتر

بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان

اکبر پژهان؛ رحیم گل محمدی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از ژن هایی که در سرطان پستان دچار جهش می شود، ژنp53 است. میزان بیان ژنp53 در سرطان پستان در نواحی مختلف، متفاوت گزارش شده است. از طرفی جهش این ژن در بیماران سرطانی با مقاومت به شیمی درمانی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین بیان ژن p53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ای پلی مراز

رحیم گل محمدی؛ ابراهیم شیرزاده

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، ، صفحه 226-230

چکیده
  زمینه و هدف: پیشرفت تکنولوژی موجب اهمیت بخشیدن به روش های نوین تشخیصی و پژوهشی در آزمایشگاه ها شده است و استفاده از روش های جدید تشخیصی در کنار روش های معمول آزمایشگاهی می تواند دقت تشخیص را افزایش دهد که از جنبه های بالینی و روند پی گیری بیماری های ژنتیکی حایز اهمیت است، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در تکثیر ژن با واکنش زنجیره ...  بیشتر

بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثرات اسید اسکوربیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب

غلام رضا دشتی؛ رحیم گل محمدی؛ پرویز واحدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1387، ، صفحه 14-19

چکیده
  زمینه و هدف: پیشرفت تکنولوژی و شهرنشینی آلودگی های ناشی از سرب را در هوا، آب و خاک موجب شده و افزایش ورود سرب به بدن می تواند اختلالات عصبی و کلیوی را ایجاد نماید. با توجه به این که اسید اسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند، آیا می تواند اثرات سمی سرب را در کلیه ها کاهش دهد؟ برای پاسخ به این سوال، مطالعه ای با هدف بررسی ماکروسکوپیک ...  بیشتر

بررسی پایداری پروتئین p53 با شاخص های پاتولوژی در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی

محمدرضا مهاجری؛ رحیم گل محمدی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 141-146

چکیده
  زمینه هدف: در سرطان کولورکتال آسیب های ژنتیکی و عادت های غذایی نقش اصلی را دارند. پروتئین p53 که محصول ژن p53 می باشد، مهم ترین عامل سرکوب کننده تومور است. میزان جهش و بیان ژن p53 در نمونه های سرطانی کولورکتال در نواحی مختلف متفاوت گزارش شده است. در حالت طبیعی، نیمه عمر پروتئین p53 کوتاه بوده و در شکل جهش یافته، نیمه عمر پروتئین افزایش می یابد ...  بیشتر

مقایسه استخراج DNA به دو روش Chelex و فنل کلروفرم از بلوک های پارافینی سرطانی

سیدمهدی زرگریان؛ رحیم گل محمدی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 7-14

چکیده
  زمینه و هدف: بررسی تغییرات ژنتیکی در سرطان ها از دید مولکولی جهت تشخیص، پیگیری و درمان، لازم و ضروری است. برای انجام کارهای مولکولی اولین قدم استخراج DNA است. به کارگیری روش های عملی آسان و ارزان که بتواند استخراج DNA را برای کارهای مولکولی آسان تر کند، مفید خواهد بود معمولا پس از جراحی، نمونه های سرطانی به طور روتین در فرمالین ثابت و در ...  بیشتر

بررسی ارتباط جهش اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین و پیش آگهی بیماری در نمونه های سرطانی کولورکتال با روشSSCP و ایمونوهیستوشیمی

مهدی نیک بخت؛ رحیم گل محمدی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 7-13

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از مهم ترین سرطانهای شایع جهان میباشد. میزان شیوع سرطان کولورکتال بسته به ناحیه جغرافیایی متفاوت میباشد. در سرطان کولورکتال عوامل مختلف محیطی، ژنتیکی و عادت های غذایی نقش دارند. ژن P53 مهم ترین ژن مهارکننده تومور می‌باشد، میزان موتاسیون اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین فوق در نمونه های سرطانی کولورکتال ...  بیشتر

بررسی سرواپیدمیولوژی سرخجه در دختران در شرف ازدواج شهرستان سبزوار با استفاده از روش ELISA

رحیم گل محمدی؛ ابراهیم شیرزاده؛ رضا خاشعی

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1384، ، صفحه 20-25

چکیده
  زمینه و اهداف: سرخجه یک ویروس از خانواده توگا ویریده است که ابتلا به آن در دوران کودکی خفیف است اما ابتلا به آن در دوران بارداری باعث ناهنجاری های متعدد جنینی مثل کاتاراکت مادرزادی می شود. ایمنی ضد سرخجه در خانم های در شرف ازدواج حائز اهمیت است و در برخی از کشورها ایمن سازی دخترانی که فاقد تیتر آنتی بادی ضد سرخجه می باشند، قبل از بارداری ...  بیشتر