مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی

حسن روان سالار؛ سیدمهدی زرگریان؛ محمدرضا بهروزی خواه؛ آرش اکابری

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 207-212

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری اتوایمیون تیروئیدی از شایع ترین اختلالات تیروئیدی در مناطق با دریافت کافی ید می باشد و ارزیابی آنتی بادی های تیروئید پراکسیداز (TPO Ab) و آنتی تیروگلوبولین (TG Ab) و آنتی میکروزومال (TM Ab) در اغلب بیماران هیپوتیروئیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مطالعه حاضر جهت تعیین فراوانی نقش آنتی تیروئید آنتی بادی ها در افراد ...  بیشتر

مقایسه فعالیت آنزیمی قارچ های کراتینو لیتیک جدا شده از خاک مناطق مختلف

ژرالد لارچر؛ محمود محمودی؛ فریده زینی؛ حسین معلایی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 169-175

چکیده
  زمینه و هدف: قارچ های کراتینولیتیک از جمله قارچ های موجود در خاک هستند که فعالیت آنزیمی آن ها باعث تجزیه مواد کراتینیزه در خاک شده و یکی از عوامل مهم بیماری زا محسوب می گردد و به منظور تعیین فعالیت آنزیمی در قارچ های کراتینولیتیک و بررسی اثرات شرایط اقلیمی در فعالیت آنزیمی این مطالعه صورت گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی پایداری پروتئین p53 با شاخص های پاتولوژی در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی

محمدرضا مهاجری؛ رحیم گل محمدی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 141-146

چکیده
  زمینه هدف: در سرطان کولورکتال آسیب های ژنتیکی و عادت های غذایی نقش اصلی را دارند. پروتئین p53 که محصول ژن p53 می باشد، مهم ترین عامل سرکوب کننده تومور است. میزان جهش و بیان ژن p53 در نمونه های سرطانی کولورکتال در نواحی مختلف متفاوت گزارش شده است. در حالت طبیعی، نیمه عمر پروتئین p53 کوتاه بوده و در شکل جهش یافته، نیمه عمر پروتئین افزایش می یابد ...  بیشتر

مقایسه استخراج DNA به دو روش Chelex و فنل کلروفرم از بلوک های پارافینی سرطانی

سیدمهدی زرگریان؛ رحیم گل محمدی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 7-14

چکیده
  زمینه و هدف: بررسی تغییرات ژنتیکی در سرطان ها از دید مولکولی جهت تشخیص، پیگیری و درمان، لازم و ضروری است. برای انجام کارهای مولکولی اولین قدم استخراج DNA است. به کارگیری روش های عملی آسان و ارزان که بتواند استخراج DNA را برای کارهای مولکولی آسان تر کند، مفید خواهد بود معمولا پس از جراحی، نمونه های سرطانی به طور روتین در فرمالین ثابت و در ...  بیشتر