پرستاری
بررسی ارتباط سلامت معنوی و علائم بیماران کووید-19 در طول همه‌گیری

زهرا عابدینی؛ مریم سعیدی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 369-378

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 مهم‌ترین معضل سلامت در سال‌های اخیر بوده است. از آنجا که درک علائم، اولین گام در تشخیص شدت بیماری است و شناسایی عوامل مؤثر بر تسکین علائم و تخفیف ناراحتی بیماران ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی و علائم بیماران کووید-19 در طول همه‌گیری انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی ...  بیشتر

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

شعبانعلی خان صنمی؛ زهرا عابدینی؛ مرضیه شاه سیاه؛ زهرا طاهری خرامه

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 282-288

چکیده
  زمینه و هدف: بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّت‌های بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد. شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های اخیر مورد توجّه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی (همبستگی) بود. 98 دانشجوی ...  بیشتر

تجارب دانشجویان از تلفیق روش یادگیری مبتنی بر حل مساله و کار در گروه های کوچک: یک مطالعه کیفی

کبری آخوند زاده؛ زهرا عابدینی؛ هدی احمری طهران

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 180-188

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود شناخت تاثیر روش آموزش مبتنی بر حل مساله هنوز چالش های زیادی در جایگزینی آن با شیوه سنتی رایج وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تجارب دانشجویان از شکل تغییر یافته یادگیری بر اساس حل مساله با تلفیق کار در گروه های کوچک بود. مواد و روش ها: در این مطالعه کیفی، 35 دانشجوی پرستاری شرکت داشتند. درس پرستاری کودکان با روش تلفیق ...  بیشتر