مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خود کارآمدی شیردهی در مادران نخست زا

فریده اخلاقی؛ سعید ابراهیم زاده؛ رویا باغانی؛ صدیقه اظهری؛ جواد صالحی فدردی

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 248-255

چکیده
  زمینه و هدف: خودکارآمدی عامل روانشناختی و انگیزشی مهم و قابل تغییری برای تداوم تغذیه با شیر مادر است که باور و اطمینان فرد به توانایی خود در شیردهی انحصاری و موفق را در بر می گیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت آموزش در افزایش خودکارآمدی، این مطالعه با هدف مقایسه اثر دو روش آموزش شیردهی با دخالت مستقیم و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده، ...  بیشتر

بررسی تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم

صدیقه اظهری؛ مرضیه لطف علی زاده؛ سهیلا پیرداده بیرانوند؛ محمدتقی شاکری

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 83-88

چکیده
  زمینه و هدف: در حال حاضر از روش های مختلف دارویی، مکانیکی و جراحی جهت آماده سازی دهانه رحم استفاده می شود. روغن کرچک از جمله فرآورده های گیاهی است که به طور گسترده بدین منظور به کار می رود، اما مطالعات محدودی در ارتباط با کارآیی و ایمنی آن گزارش شده است. پژوهش حاضر به هدف تعیین تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم انجام گرفت. مواد و ...  بیشتر