مقایسه تاثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خود کارآمدی شیردهی در مادران نخست زا

فریده اخلاقی؛ سعید ابراهیم زاده؛ رویا باغانی؛ صدیقه اظهری؛ جواد صالحی فدردی

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 248-255

چکیده
  زمینه و هدف: خودکارآمدی عامل روانشناختی و انگیزشی مهم و قابل تغییری برای تداوم تغذیه با شیر مادر است که باور و اطمینان فرد به توانایی خود در شیردهی انحصاری و موفق را در بر می گیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت آموزش در افزایش خودکارآمدی، این مطالعه با هدف مقایسه اثر دو روش آموزش شیردهی با دخالت مستقیم و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده، ...  بیشتر

بررسی ارتباط شدت خشونت خانوادگی در دوران بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار

عاطفه سلطانی فر؛ وحیده مقدم حسینی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ سعید ابراهیم زاده

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 35-42

چکیده
  زمینه و هدف: در سال های اخیر بحث دلبستگی مادر و کودک در رابطه با بهداشت روانی افراد اهمیت زیادی پیدا کرده است. از طرفی، خشونت علیه زنان در بارداری از جمله مشکلات بهداشتی مهم در سراسر جهان می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط شدت خشونت خانوادگی در دوران بارداری با دلبستگی مادر به شیرخوار می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، ...  بیشتر

تاثیر تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار

زهرا استاجی؛ لادن نجار؛ سیدرضا مظلوم؛ سعید ابراهیم زاده

دوره 11، شماره 3 ، مهر و آبان 1383، ، صفحه 46-52

چکیده
  تزریقات عضلانی یکی از اعمال رایج در پزشکی است و پرستاران بطور مکرر با مشکل درد ناشی از تزریقات عضلانی در بیماران خود مواجه می‌شوند و همواره در جستجوی روش‌هایی برای کاهش درد می‌باشند. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر روش تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان ...  بیشتر