تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس اکسایشی رت‌های ویستار دیابتی

هدی خرم؛ علی اصغر رواسی؛ مهدی هدایتی؛ علی صمدی؛ عباسعلی گائینی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 389-399

چکیده
  زمینه و هدف: رادیکال‌های آزاد نقش مهمی در توسعه دیابت و عوارض ناشی از آن دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان استرس اکسایشی در قلب رت‌های دیابتی بود. مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه تجربی تعداد 24 سر رت ویستار به دو گروه تمرین مقاومتی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق تزریق تک دوز استرپتوتوزوسین (50 ...  بیشتر

تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی

عباسعلی گائینی؛ فاظمه شب خیز؛ علی صمدی؛ مریم خالصی؛ فاطمه ترک

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، ، صفحه 198-205

چکیده
  زمینه و هدف: پیشنهاد شده است که مولکولهای چسبان سلولی به عنوان شاخص التهابی جدید در پیش بینی و پیشگویی بیماری های قلبی عروقی از حساسیت و دقت بالاتری نسبت به شاخص های سنتی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی برخوردارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی غیر تداومی بر میزان مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) و پروفایل لیپیدی (LDL-C، ...  بیشتر