تاثیر مدل آموزشی فریر در تغییر نگرش و اختلالات خوردن دانش آموزان

نوشین پیمان؛ زینب جلمبادانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 280-287

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات خوردن و نگرش غیر طبیعی به خوردن در نوجوانان، بویژه دختران یکی از مشکلات اساسی جوامع می باشد. برای داشتن مداخله مفید و موثر در زمینه کشف زودرس اختلالات تغذیه ای و تغییر نگرش، داشتن یک مدل آموزشی مناسب و توانا از اولویت خاصی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدل آموزشی فریر در تغییر نگرش و اختلالات خوردن ...  بیشتر