بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله

هادی یاراحمدی؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ مهدی زارعی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 371-381

چکیده
  زمینه و هدف: به‌منظور بهبود عادات مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی و نیز اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه در راستای کاهش اپیدمی چاقی نوجوانی، ایجاد بینش بهتر در ارتباط با تعامل تغذیه و فعالیت بدنی نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش‌آموزان پسر 12-14 ...  بیشتر

اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی

میترا خادم الشریعه؛ محمدرضا حامدی نیا؛ طیبه امیری پارسا؛ سید علی رضا حسینی کاخک

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 260-271

چکیده
  زمینه و هدف: لپتین یکی از هورمون های مهم در فرایند متابولیسم چربی و هموستاز انرژی می باشد که اثر یک جلسه تمرین ورزشی بر آن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر میزان پزوتئین و بیان ژن لپتین در موش صحرایی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق

محمدرضا حامدی نیا؛ طیبه امیری پارسا؛ مرضیه السادات آذرنیوه؛ سیدعلیرضا حسینی کاخک

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، ، صفحه 188-197

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی با اختلالات متابولیکی و التهابی متعددی همراه است که اثر تمرینات مختلف ورزشی بر آن ها در دختران چاق به میزان کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی با استفاده از گروه کنترل و تجربی تعداد ...  بیشتر

عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار

محمد صفری؛ محمدرضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 55-66

چکیده
  زمینه و هدف: سلامتی انسان تا حدود زیادی بستگی به وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و به ویژه اضافه وزن یا کاهش وزن دارد. دوره نوجوانی از این حیث منحصر به فرد و ویژه می باشد، اما اطلاعات در مورد آمادگی جسمانی به خصوص در نوجوانان محدود می باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با تاکید بر اضافه و کاهش ...  بیشتر

اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم

سیدعلیرضا حسینی کاخک؛ هادی یاراحمدی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 108-115

چکیده
  زمینه و هدف: اشتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر معادله انرژی دریافتی است و دارای سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار احتمالی، فعالیت ورزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تجربی ...  بیشتر

تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان پروتئین واکنش پذیرCRP) C ) در مردان چاق

محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی؛ پرستو جمیلی

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 204-210

چکیده
  زمینه و هدف : پروتئین واکنش پذیر C (CRP)، یک شاخص حساس و غیراختصاصی التهاب است که ارتباط آن با بیماری عروق کرونر مشخص گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان پروتئین واکنش پذیرC در مردان چاق بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است. تعداد 24 نفر (16 مرد چاق و 8 مرد لاغر) با دامنه سنی 35 تا 48 سال به صورت داوطلبانه ...  بیشتر

بررسی اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی در دانشجویان ورزشکار

محمدرضا حامدی نیا؛ رویا عسکری

دوره 12، شماره 3 ، مهر و آبان 1384، ، صفحه 22-27

چکیده
  زمینه و هدف: تحقیقات زیادی در رابطه با ورزش و سیستم ایمنی انجام شده است ولی درباره اثر آمادگی جسمانی بر این سیستم تحقیقات اندکی انجام شده است، با توجه به این مساله، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر دوازده هفته تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی از جمله IgG، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و هورمون کورتیزول سرمی زمان استراحت در دانشجویان ...  بیشتر

ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

محمدرضا حامدی نیا؛ سعید رضایی

دوره 11، شماره 3 ، مهر و آبان 1383، ، صفحه 34-40

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار است. به این منظور، 50 نفر از اعضای هیات علمی مرد دانشگاه (با سن 5.7 ± 37 سال، قد 6.9 ± 169 سانتی‌متر و وزن 13 ± 76 کیلوگرم) به روش غیرتصادفی انتخاب شدند. این تعداد نمونه 50 درصد حجم جامعه آماری را تشکیل می‌داد. ...  بیشتر