تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی

زهرا ظهوریان؛ زهرا بدیعی؛ علیرضا صراف شیرازی؛ حمیدرضا بهنام وشانی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 250-259

چکیده
  زمینه و هدف: التهاب مخاط دهان یکی از ناتوان کننده ترین عوارض جانبی شیمی درمانی می باشد که تقریبا 52 الی 81 درصد از کودکان دچار این عارضه می شوند. بنابراین، باید برای کنترل آن راهکارهایی یافت شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی و بدون آن بر التهاب مخاط دهان در کودکان سرطانی تحت شیمی درمانی انجام ...  بیشتر