تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور

فریده اقدام پور؛ عصمت مهرابی؛ محسن تقی زاده؛ معصومه خیرخواه؛ حمید حقانی؛ فرشته جهدی

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 243-249

چکیده
  زمینه و هدف: گیاه صبر زرد از روزگاران کهن برای درمان بیماری های مختلف به کار می رفته است اما تحقیقات محدودی درباره اثر ضد دردی این گیاه وجود دارد. از آن جایی که تا کنون اثر پماد آن بر روی شدت درد ناحیه اپی زیاتومی مورد بررسی قرار نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد صبر زرد بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام گردید. مواد ...  بیشتر

مقایسه ارزش پروتئینی یک نمونه غذای صنعتی کودک با یک نمونه غذای خانگی کودک در موش های صحرایی نر

محسن تقی زاده؛ ذات اله عاصمی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 95-102

چکیده
  زمینه و هدف: ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و به کار گرفته شده است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین (NPR)، نسبت خالص نسبی پروتئین (RNPR)، قابلیت حقیقی هضم پروتئین (TPD) و نسبت ...  بیشتر