روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر

سید مجتبی عقیلی؛ مرجان کلته؛ انسیه بابائی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، ، صفحه 742-755

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7569.2920

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از رفتارهای ناسالم خطرزا که در دوران نوجوانی بیشتر از سایر دوره‌های زندگی شایع است، رفتارهای خودجرحی می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر انجام شد.مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

زنان و زایمان
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان

سید مجتبی عقیلی؛ نازنین غلامی؛ انسیه بابائی

دوره 30، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 646-655

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1595

چکیده
  زمینه و هدف: بارداری بخش مهمی از زندگی یک زن را تشکیل می‌دهد که نیازمند سازگاری روانی است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان انجام شد.مواد و روش­ها: این مطالعه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و کورسازی یک‌طرفه بود. جامعه آماری پژوهش، ...  بیشتر