حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت سمنان

سهند جرفی؛ نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد؛ محمدجواد احمدی؛ نرجس شاحیدر؛ حکیمه پورحسینی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 55-62

چکیده
  اهداف کروم شش ظرفیتی یکی از فلزات سنگین دارای سمیت بهداشتی و محیط‌زیستی است که از طریق فاضلاب‌های صنعتی وارد منابع پذیرندة آبی می‌شود. هدف از پژوهش فعلی تعیین کارایی زئولیت کلینوپتیلولایت تهیه‌شده از معادن واقع در جنوب شرق سمنان در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی سنتتیک بود. مواد و روش‌هاپس از اصلاح زئولیت به روش شیمیایی، متغیرهای ...  بیشتر